Nasze Kursy

Pierwszy i drugi trymestr

Itrym.jpg

Jest to nasz flagowy kurs przygotowany wg zasady "zaczynamy od podstaw" przedstawiający zagadnienia praktyczne techniki badania USG w pierwszym i drugim trymestrze oraz interpretacji obrazu. Kurs ma duże znaczenie dla lekarzy rozpoczynających pracę z ultrasonografem, ponieważ ukierunkowuje technikę badania, aby nie zaczynać od błędnych przyzwczajeń. Dla lekarzy z doświadczeniem kurs systemaczynie odświeża wiedzę i sprawdza tachnikę badania i jego planowanie czasowe. Część dotycząca interpretacji obrazu jest przedstawiona w formie logicznego przewodnika obejmującego najczęstsze sytuacje kliniczne także dotyczące podstaw wad serca, tak aby sumiennie wprowadzić uczestników w diagnostyczne badania USG w ciąży. Nie tracimy czasu na standardy, embiologię i tematy poboczne. Wykłady sa ilustrowane otwartymi badaniami "na żywo", gdzie kursanci mogą się szczegółowo zapoznać z techniką badania i pracą na aparacie. Przedstawiamy "na żywo" badania nieprawidłowości z komentarzem interdyscyplinarnym kardiochirurga dziecięcego lub neurochirurga zależnie od grupy przedstawianych pacjentek. 

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy w oparciu o 6 aparatów w formie usystematyzowej. Kursanci otrzymują zadania do wykoania. Każde badanie jest weryfikowane przez prowadzących.

Zajęcia poprowadzą dr Agnieszka Nocuń i dr Marcin Wiecheć – lekarze praktycy, entuzjaści ultrasonografii i jej nauczania. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt z wysokiej jakości obrazami obemujący około 200 stron z kluczowymi komentarzami.

Zobacz nasz Terminarz!


RAA.jpgSerce płodu

Jeśli dalej masz kłopoty z podstawami badania serca i diagnozowania podstawowych jego wad pomimo odbytych szkoleń w tym zakresie lub dopiero zaczynasz przygodę z ultrasonografią płodu ten kurs jest dla Ciebie. Naszym zdaniem dobrze jeśli rozpoczyna się przygodę z USG płodu  właśnie od serca. Formuła kursu jest oparta na nowoczesnej, ergonomicznej technice badania wywodzącej się z doświadczeń ultrasonografii objętościowej i badań NMR. Nieprawidłowości będziemy przedstawiać wg ich charkterystycznych cech, po to aby uczestnicy kursu mogli nauczyć się sprawnie je wychwytywać. Kurs pozwoli zrozumieć zdecydowaną większość obrazów typowych. Temat wad serca omawiamy wspólnie z doświadczonym kardiochirurgiem dziecięcym, który przedstawia także kwestie rokowania i możliwości leczenia. Zależy nam na omawianiu tego zagadnienia w prosty i przystępny sposób, tak abyśmy pozbyli się lęków związanych z badaniem serca płodu. Poświęcimy dużo uwagi na zajęcia praktyczne, które obejmą badania w pierwszym i drugim trymestrze ciąży. Otwarta forma badań na żywo pomoże w zrozumieniu jak najefektywniej używać ultrasonografu do badania serca prawidłowego i nieprawidłowego. Przedstawiamy sesję badań na żywo dotyczącą wad z komentarzem kardiochirurga. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt z wysokiej jakości obrazami obemujący około 200 stron z kluczowymi komentarzami.

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy w oparciu o 6 aparatów w formie usystematyzowej. Kursanci otrzymują zadania do wykoania. Każde badanie jest weryfikowane przez prowadzących.

Zajęcia poprowadzą dr Agnieszka Nocuń i dr Marcin Wiecheć – lekarze praktycy, entuzjaści ultrasonografii i jej nauczania. 

Zobacz nasz Terminarz!

styczeń2.jpgGinekologia, wczesna ciąża, podstawy diagnostyki piersi

Jest to kurs bardzo przydatny kurs dla codziennej praktyki każdego ginekologa. Cele kursu to usystematyzowanie techniki badania, anatomii topograficznej, interpretacji obrazów z uwzględnieniem patologii wczesnej ciąży, wad wrodzonych macicy oraz ginekologii onkologicznej, a także podstaw diagnostyki piersi.

Kurs obejmuje zajęcia praktyczne z z pacjentkami w oparciu o 6 aparatów USG. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt z wysokiej jakości obrazami obemujący około 150 stron z kluczowymi komentarzami.

Zajęcia poprowadzą dr Agnieszka Nocuń, dr Marcin Wiecheć, dr Paweł Guzik– lekarze praktycy, entuzjaści ultrasonografii i jej nauczania.

Zobacz nasz Terminarz!


czerwiec.jpgBadania dopplerowskie w położnictwie i ginekologii

Jest to kurs zaawansowany, przeznaczony dla lekarzy ginekologów – położników. Szkolenie ma na celu doskonalić umiejętności badającego w zakresie ultrasonografii poprzez zastosowanie technik mapowania układu krążenia wraz z oceną spektrum przepływu krwi. Kurs obejmuje zagadnienia z zakresu fizjologii i patologii naczyniowej żeńskiego narządu rodnego oraz ocenę funkcji jednostki matczyno – płodowej i krążenia centralnego płodu w poszczególnych trymestrach ciąży. W ramach zajęć teoretycznych i praktycznych poznajemy technikę Dopplera kolorowego, Dopplera mocy, dwukierunkowego Dopplera mocy, Dopplera pulsacyjnego, fali ciągłej oraz niedopplerowskie metody mapowania naczyń.

Zagadnienia są prezentowane w sposób przystępny, a przede wszystkim praktyczny, poparte licznymi ultrasonograficznymi obrazami. Wykładowcy w trakcie kursu zwracają szczególną uwagę na błędną technikę badania, z którą często można się spotkać, a która nie tylko utrudnia interpretację, ale może również prowadzić do fałszywych wyników przeprowadzanego badania.

Kurs obejmuje część wykładową, z ilustracją badań „na żywo” w I, II i III trymestrze ciąży oraz prezentacją zastosowania technik dopplerowskich w ginekologii. Część praktyczna jest poprzedzona odpowiednim wprowadzeniem kursanta w zagadnienia, które powinien wykonać w trakcie pracy z pacjentem. Zajęcia praktyczne przeprowadzone są w grupach 5 – 6 osobowych w centrum medycznym, w oparci o pacjentki zaproszone przez Małopolskie Warsztaty Ultrasonograficzne. Każde badanie jest weryfikowane przez lekarza prowadzącego zajęcia, każda pacjentka otrzymuje raport z wykonanego badania.

Zajęcia prowadzone są przez Agnieszkę Nocuń i Marcina Wiechecia – lekarzy praktyków, entuzjastów ultrasonografii i nauczania. Każdy uczestnik otrzymuje kolorowy skrypt, obejmujący konspekt przedstawionych wykładów, zawierający około 100 stron wysokiej jakości obrazów i praktycznych komentarzy.

Zobacz nasz Terminarz!


sierpień1.jpgDIAGNOSTYCZNE USG 3D/4D W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII

Kurs praktyczno-teoretyczny na temat ultrasonografii trójwymiarowej w położnictwie i ginekologii. W ramach partnerskiego programu współpracy z Roztoczańską Szkołą Ultrasonografii pod auspicjami Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

Jest to jedno z trudniejszych do zorganizowania szkoleń ultrasonograficzych, dlatego łączymy wspólne doświadczenia, aby zapewnić najwyższą jakość zajęć. Od 5 lat żadna inna szkoła USG nie podjęła się tego odważnego tematu.

Kurs obejmuje m.in.:

  • podstawy techniki 3D/4D,
  • zastosowanie 3D w wadach płodu,
  • zastosowanie 4D serca płodu,
  • diagnostykę wad wrodzonych macicy techniką trójwymiarową.

Szczegółowy program i rejestracja są dostępne na stronie naszych partnerów z Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii www.usg.com.pl

USG & SPORT

Nasz projekt jest odpowiedzią na zapytania naszych uczestników w kwestii szkoleń w małych grupach i w formule indywidualnej.

Otworzyliśmy w związku z tym nowy, ekskluzywny cykl kursów USG przeznaczony dla grup ok. 20 osobowych nastawiony na doskonalenie techniki badań położniczych USG w pierwszym i drugim trymestrze. Uczestnicy będą mogli sprawdzić swoje umiejętności, poprawić słabsze elementy, zoptymalizować planowanie badania i czas jego przeprowadzenia. Celem projektu jest tylko i wyłącznie praktyka. Z uwagi na opisany charakter planowanych zajęć program będzie wzbogacony promowaniem zdrowego trybu życia w oparciu o zajęcia sportowe m.in. tenis, narciarstwo, bieganie i samoobrona. Do prowadzenia zajęć sportowych zaprosiliśmy wybitnych instruktorów prezentujących wysoki poziom pedagogiczny.

Zobacz nasz Terminarz!

3D Advanced Cracow (in English)

Our first 3-day course covers practical aspects of 3D/4D/STIC ultrasound. It is dedicated for OB/GYN physicians and sonographers who underwent basic training at domestic VISUS courses among Europe, Middle East and Africa or have primary experience in 3D/4D ultrasound.

Goals of this course are training in:

  • precise volume acquisition technique at hands-on sessions;
  • volume orientation and review at laptop sessions;
  • application of volume ultrasound in fetal abnormalities, gynecology and onco-gynecology.

Lecturers: Dr. Marcin Wiechec, consultant in ultrasound and fetal abnormalities, University Hospital in Krakow, international speaker. Dr. Agnieszka Nocun, consultant in OB/GYN and onco-gynecology ultrasound, University Hospial in Krakow, international speaker.

Course Venue: Hilton Garden, Krakow, Poland

Zobacz nasz Terminarz!

Fetal Cardio Cracow (in English)

Interdisciplinary course for OB/GYN physicians and sonographers on fetal heartevaluation

If you still have problems with the basics of the heart examination and diagnostics of its typical defects despite undergoing courses in this field or if you are just starting the adventure with fetal sonography then our course is for you. In our opinion, it is reasonable to begin the training in OB/GYN ultrasound from the fetal heart. The form of the course is based upon an advanced, ergonomic examination technique coming from the experiences of the volume ultrasound imaging and the MRI examination. Abnormalities are presented according to their characteristics in order for the participants to skillfully capture them. The course allows understanding of the vast majority of the typical images. The subject of the heart defects is discussed together with an experienced paediatric cardiac surgeon, who also presents the issues of prognosis and treatment possibilities. We care about discussing this matter in a simple and approachable way so as to eliminate the concerns connected with the fetal heart examination. We are focusing much attention on practical classes, which include examinations in the first and the second trimester of pregnancy. An open form of the live examinations helps in understanding of the most effective way to use an ultrasound scanner in examination of the normal and abnormal heart. We present the session of live examinations concerning defects with a cardiac surgeon commentary. Every participant receives a colourful textbook with high resolution images including about 200 pages of key comments.

Participants receive tasks to accomplish. Each examination is verified by the tutors.

Classes are conducted by sonologists: dr. Agnieszka Nocuń and dr. Marcin Wiecheć –clinicians, enthusiasts of ultrasonography and its teaching; and a cardiosurgeon: Assoc. Prof. Jacek Kołcz from Jagiellonian University in Krakow.Course Venue: Hilton Garden Inn Krakow, Poland

More info & registration: http://www.ultrasoundcracow.com

Doppler Sonography in OB/GYN (in English)

It is a course addressed to gynecologists – obstetricians. The course aims to develop examination skills in the field of ultrasonography by applying the techniques of circulatory system mapping together with assessing of the blood flow spectrum. The course includes issues concerning physiology and vessel pathology of female generative organs as well as assessing the function of the maternal-fetal unit and the central fetal circulation in individual trimesters of pregnancy. During theoretical and practical classes, the participants will learn
about the techniques of color Doppler, power Doppler, bidirectional power Doppler, pulsed wave Doppler, continuous wave Doppler and the methods of non-Doppler flow mapping.

The issues are presented in an accessible and, above all, practical way. Also, they are supported by numerous ultrasound images. During the course, the instructors pay a special attention to an incorrect examination technique, which may be frequently observed, and which not only makes it difficult to interpret the results, but also may distort them.

The course includes lectures with presentation of ‘live’ examinations in the 1st, 2nd and 3rd trimester of pregnancy, as well as the presentation of applying Doppler techniques in gynecology. Practical part is preceded by an appropriate introduction to the issues, which shall be performed during the work with a patient. Practical classes are run in groups of 5-6 people in a medical centre with participation of female patients invited by Lesser Poland Workshops in Ultrasound. Each examination is verified by the physician conducting the classes, each patient receives a report of a performed examination.

The classes are taught by dr. Agnieszka Nocuń and dr. Marcin Wiecheć - clinicians, 

enthusiasts of ultrasonography and its teaching. Each participant receives a colored course
book including a summary of presented lectures with about 100 pages of high quality images
and useful comments.

Course Venue: Mamaia, Romania

More info & registration: New Vision Ultrasound Academy